velikost písma:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GEOS platné od 1.1.2021


Uzavření smlouvy
Mezi zákazníkem a cestovní agenturou GEOS (dále jen GEOS) je uzavírána smlouva o poskytnutí cestovních služeb. Smlouva se uzavírá:
- přímým sjednáním v provozovně GEOS nebo jejích obchodních zástupců
- přijetím návrhu smlouvy – přihlášky k pobytu.
Při objednání služeb prostřednictvím elektronických prostředků či prostředků dálkové komunikace je platnost návrhu zákazníka podmíněna zaplacením zálohy na objednané služby. Kopii smlouvy potom zašle GEOS zákazníkovi poštou.
Podmínkou platnosti smlouvy je zaplacení 50 % zálohy z ceny zákazníkem objednaných služeb.
Součástí smlouvy jsou
- všeobecné podmínky stanovující podmínky čerpání služeb, podmínky odstoupení od smlouvy nebo změny smlouvy ze strany zákazníka nebo GEOS, reklamační řád. V ostatním se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- on-line katalog nebo nabídkový list GEOS, v nichž je popis nabízených služeb a jejich ceny uveřejněné na www.ckgeos.cz.
Úhrada ceny objednaných služeb
Při sjednání smlouvy nebo přijetí návrhu ze strany zákazníka je splatná záloha ve výši 50 % z ceny objednaných služeb. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je doplatek splatný nejpozději 25 pracovních dní před prvním dnem poskytovaných služeb. Nedodržení této lhůty je považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.
Případné slevy, vyhlášené GEOS po datu sjednání smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu.
Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy ze strany zákazníka:
Zákazník má právo před započetím čerpání služeb od smlouvy odstoupit nebo požádat o změnu smlouvy. Odstoupení nebo změnu může zákazník provést bu osobně nebo písemně. Pokud je odstoupení zasláno písemným sdělením, je odstoupení ke dni, kdy je GEOS doručeno písemné oznámení s jednoznačným požadavkem na odstoupení od smlouvy nebo změnu smlouvy. Za odstoupení od smlouvy je považováno také nedodržení stanovené lhůty platby za objednané služby.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen uhradit GEOS, není-li u vybrané služby stanoveno jinak, odstupné ve výši:
10 % ceny odstoupí-li v době od uzavření smlouvy do 60 dnů před stanoveným termínem začátku čerpání služeb,
30 % ceny odstoupí-li v době od 60 do 30 dnů před stanoveným termínem začátku čerpání služeb,
50 % ceny odstoupí-li v době od 29 do 15 dnů před stanoveným termínem začátku čerpání služeb,
80 % ceny odstoupí-li v době od 14 do 5 dnů před stanoveným termínem začátku čerpání služeb,
90 % ceny odstoupí-li v době od 4 do 1 dne před stanoveným termínem začátku čerpání služeb,
100 % ceny odstoupí-li v době pozdější.
V případě změny smlouvy - zrušení některých objednaných služeb nebo snížení jejich počtu, je zákazník povinen uhradit uvedená procenta z ceny takto zrušených služeb nebo snížení počtu služeb.
Pokud tato změna vede nutně k rozšíření o další poskytované služby (např. neobsazené lůžko, jednolůžkový pokoj), je zákazník povinen tyto služby doplatit.
Rozšíření smlouvy nebo změnu jména zákazníka či spolucestující osoby provede GEOS s ohledem na svou kapacitu a technické možnosti do 14 dnů před termínem začátku čerpání služeb bezplatně. Později účtuje poplatek 10 % z ceny přiobjednaných nebo na jinou osobu převedených služeb.
Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy ze strany GEOS:
GEOS je oprávněna od smlouvy odstoupit nebo změnit podmínky smlouvy v případě zásahu vyšší moci nebo okolností, které nemohla ovlivnit ani předjímat. GEOS může z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy a navrhnout změnu smlouvy. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu změn. Budouli služby po této změně poskytnuty v nižší kvalitě nebo rozsahu, náleží účastníkům příslušná náhrada.
Za změnu smlouvy není považována změna hotelu stejné kategorie, vybavení a úrovně služeb ve stejném letovisku.
Ceny:
Ceny uvedené v katalogu jsou konečné. Vždy je přesně uvedeno výčtem, co cena zahrnuje. Všechny ostatní neuvedené služby cena nezahrnuje. Pokud pobyt předpokládá čerpání služeb nebo poplatky, které nejsou zahrnuty ve výčtu zahrnutém v ceně pobytu, platí tyto služby zákazník na místě v místní měně. Informace o těchto cenách dostane zákazník v pokynech k pobytu. Tyto informace nelze považovat za závazné a mohou se odchýlit od skutečného stavu.
Slevy uvedené v % jsou pouze informativní a slouží pro obecnou informaci o poskytovaných slevách. Nevyjadřují cenu služeb. Přesnou výši poskytované slevy a ceny po uplatnění slev Vám sdělí v GEOS.
Reklamační řád:
V případě nespokojenosti s kvalitou a rozsahem poskytnutých služeb, je nutné vadu uplatnit bez prodlení u delegáta GEOS. Pokud služby delegáta GEOS ve středisku nezajišťuje, obrací se zákazník přímo na poskytovatele služby nebo na agenturu, která GEOS zastupuje. Je-li závada odstraněna v přiměřené lhůtě, má se za to, že služba je bez vady. Není-li závada odstraněna, vyhotoví se zápis o neodstraněné závadě. Pokud není v místě přítomen delegát GEOS nelze garantovat možnost uplatnění vady nebo vyhotovení zápisu o neodstraněné závadě na místě v českém jazyce; toto však není důvodem k prodlení uplatnění vady po návratu do ČR. Za škodu nebo újmu, která klientovi vznikne z prodlení mezi časem projevení vady a jejím uplatnění nenese GEOS odpovědnost.
Nečerpá-li zákazník služby v plném rozsahu z vlastní vůle, nemá nárok na náhradu takto nečerpaných služeb. Pokud je tak nucen okolnostmi na straně poskytovatele služeb přímo v místě pobytu, má nárok na náhradu nečerpaných služeb. Toto je však třeba doložit potvrzením od poskytovatele služeb.
Na prošetření reklamace si GEOS vyhrazuje 30 dnů. GEOS si vyhrazuje nevyhovět reklamaci v tom případě, že zákazník uvede v reklamaci nepravdivé nebo neúplné skutečnosti, byť by faktický stav právo na reklamaci zakládal. Za podklad pro reklamaci nemohou sloužit materiály a informace, u kterých je uvedena jejich nezávaznost nebo orientační charakter.
V případě sporu se může zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz.
Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje zákazník poskytuje jen v míře nutné k zajištění poskytovaných služeb; konkrétně u zákazníků sjednávající smlouvu: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu), státní příslušnost (je-li jiná než ČR), e-mail, telefonní spojení. U spolucestujících osob: jméno, příjmení, datum narození pouze v případě, že je poskytnuta sleva odpovídající věku osoby. V případě, že zákazník požaduje cestovní pojištění, u pojištěných osob: jména a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození. Tyto osobní údaje předává GEOS pojišťovně. Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob GEOS nijak nezpracovává a využívá jich výhradně pro poskytování služeb a informací o nabídkách GEOS. Pokud zákazník vyjádří se zasíláním nesouhlas (telefonicky, poštou nebo mailem), nabídky mu zasílány nebudou.

ody>